smartphone
Matematika podľa ISCED2

V aplikácii je dostupná Matematika pre 5. a 6. ročník (ďalšie sú v príprave), s témami podľa ISCED 2, napr. : Zobrazovanie čísel na číselnej osi; Bod úsečka priamka; Prodpedeutika priestorových telies; Vlastnosti trojuholníka a štvoruholníka; Kružnica a kruh; Telesá a stavby z kociek; Osová a stredová súmernosť; Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika; Propedeutika obsahu; Úvod do grafov - stĺpcový, koláčový, hádanka na čítanie grafu; Uhly - úvod a operácie; Desatiny, stotiny, tisíciny; Trojuholník a jeho prvky.

smartphone
Nástroj na podporu výučby

Vďaka tomu, že EduArt vizuálne, v 3D pohľade zobrazuje vyučované témy, dokážu si žiaci jednoducho a priestorovo plasticky predstaviť prednášanú tému. Oproti rysovaniu kriedou na tabuľu je výklad učiva na koknrétnych, priestorových grafických príkladoch.

V 3D priestore tak žiaci vidia napr. ukážky trojuholníkovej nerovnosti, osovej súmernosti apod.
Navyše vďaka možnosti interaktívne pracovať s objektami vzbudzuje tento nástroj v žiakoch záujem a aktívny prístup.

smartphone
Vyskúšajte vzorovú aplikáciu

V prípade záujmu Vám zašleme link na stiahnutie aplikácie EduArt, zašleme Vám aj značku pre používanie aplikácie.

Značku si vytlačíte, spustite aplikáciu na mobilnom telefóne alebo tablete, namierite kameru na značku a vyskúšate si jej použitie.

smartphone
Jednoduchá dostupnosť

Pre používanie v praxi si žiaci aplikáciu jednoducho stiahnu z Google Play tak, ako sú zvyknutí sťahovať si hry. Bez nutností distribúcie licencií, prístupových hesiel apod.
Aplikácia je optimalizovaná pre intuitívne používanie bez nutnosti školení alebo zložitých manuálov.
Pri výučbe žiak jedným klikom zvolí preberanú tému, čím má okamžite k dispozícii fantastickú pracovnú pomôcku.

smartphone
Ukážka obvodu štvorca
smartphone
Ukážka práce s číselnou osou
smartphone
Ukážka stien kocky
smartphone
Ukážka hrán kocky