smartphone
Vyskúšajte vzorovú aplikáciu

Z Google Play si stiahnite aplikáciu EduArtDemo.
Pošlite nám na adresu eduart@callosum.click emailovú správu aby sme vedeli identifikovať Vašu školu.
Zašleme Vám obrázok (značku), ktorú používa aplikácia na zobrazovanie objektov. Značku si vytlačíte, spustite aplikáciu na mobilnom telefóne alebo tablete, namierite kameru na značku a vyskúšate si jej použitie.

smartphone
Jednoduchá dostupnosť

Pre používanie v praxi si žiaci aplikáciu jednoducho stiahnu z Google Play, tak ako sú zvyknutí sťahovať si hry. Bez nutností distribúcie licencií, prístupových hesiel apod.
Aplikácia je optimalizovaná pre intuitívne používanie bez nutnosti školení alebo zložitých manuálov.
Pri výučbe žiak jedným klikom zvolí preberanú tému, čím má okamžite k dispozícii fantastickú pracovnú pomôcku.

smartphone
Matamatika podľa ISCED2

V aplikácii je zatiaľ dostupná Matematika pre 5. ročník, s témami podľa ISCED 2 : Zobrazovanie čísel na číselnej osi; Bod úsečka priamka; Prodpedeutika priestorových telies; Trojuholník štvoruholník a ich vlastnosti; Kružnica a kruh; Telesá a stavby z kociek; Osová súmernosť; Stredová súmernosť; Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika; Propedeutika obsahu; Úvod do grafov - stĺpcový graf, koláčový graf, hádanka na čítanie grafu.

smartphone
Nástroj na podporu výučby

Vďaka tomu, že EduArt vizuálne, v 3D pohľade zobrazuje vyučované témy, žiaci si dokážu jednoducho a priestorovo plasticky predstaviť všetky potrebné informácie. Oproti rysovaniu kriedou na tabuľu dochádza k odovzdávaniu učiva v kvalite o niekoľko úrovní vyššie.
V 3D priestore tak žiaci vidia napr. ukážky trojuholníkovej nerovnosti, osovej súmernosti apod.